Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

FoutAlgemene Voorwaarden
IDABO VOF, Amsterdam
Versie geldig vanaf: 1 Januari 2016Artikel 1 Definities1.1. Discoverygames: V.O.F. , of Discoverygames, statutair gevestigd te Amsterdam en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
Kvk nummer: test
BTW nummer: test1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Discoverygames een opdracht heeft verstrekt tot
het verrichten van Diensten.
1.3. Diensten: alle activiteiten die Discoverygames uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt
zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie van draagbare muziek- en
mediaspelers, mobiele telefoons en andere draagbare multimedia
apparaten zoals tablets alsmede eventuele andere werkzaamheden die
Discoverygames uitvoert voor de Klant.
1.4. Apparaten: de door de Klant geleverde in artikel 1.3. gedefinieerde apparatuur in
opdracht van door Discoverygames te verrichten diensten;
1.5. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als
hierna opgenomen.
1.6. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt
schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd,
daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.Artikel 2 Algemene bepalingen2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
Discoverygames en tevens alle overeenkomsten die Discoverygames aangaat met haar Klant.
2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan
met Discoverygames .
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Discoverygames en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in
acht worden genomen.Artikel 3 Tarieven
3.1 Voor het verrichten van Diensten hanteert Discoverygames de op de website van Discoverygames gepubliceerde tarieven,
tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Klant en Discoverygames .
3.2 Discoverygames brengt bij een waterschade onderzoek en schoonmaak een tarief in rekening wat niet onder het no-cure no pay principe valt. Deze schoonmaakkosten dienen in geval van een niet werkend toestel ook betaald te worden. Bij een waterschade kunnen de kosten hoger worden indien componenten of andere onderdelen defect zijn geraakt. Deze kosten worden alleen verrekend mits de klant goedkeuring geeft voor het repareren van deze componenten of onderdelen.
3.3 Discoverygames zal de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een schattinggeven van de te maken uren. Deze schatting is indicatief en kan hoger of lager
uitvallen.
3.4 Indien Discoverygames een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders
aangegeven.
3.5 Offertes van Discoverygames zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen
termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop deofferte is uitgebracht.
3.6 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de Klant verstrekte gegevens onjuist
waren heeft Discoverygames het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te
passen.Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk
4.1 Een overeenkomst tussen Discoverygames en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door
Discoverygames uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
4.2 Indien Discoverygames , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging
onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of
opdrachtbevestiging, is Discoverygames gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan
Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die
Discoverygames in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde
gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver
door Discoverygames uitgevoerde werk te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en Discoverygames zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of
gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.4 Indien de Klant een overeenkomst met Discoverygames wenst te ontbinden of annuleren komt
hem dit recht enkel toe indien hij Discoverygames geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte
werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de
opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor Discoverygames
5.1 Discoverygames garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient Discoverygames
met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.3 Discoverygames heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van
diensten.
5.4 Discoverygames zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter
bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van
Discoverygames aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Discoverygames , zijn werkwijze en dergelijke.Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de Klant
6.1 De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde
bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
6.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Discoverygames aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Discoverygames worden
verstrekt. Pas nadat de gegevens compleet zijn, gaat de gegarandeerde reparatie
doorlooptijd van start.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 en 7.5 de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Discoverygames zijn verstrekt, heeft Discoverygames het rechtde uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
6.4 Bij klachten over de door Discoverygames geleverde Diensten dient de Klant deze klachten
schriftelijk kenbaar te maken aan Discoverygames binnen veertien (14) dagen na levering van de
Dienst. De Klant vrijwaart Discoverygames 6 maanden na levering van alle juridische claims naar
aanleiding van geleverde Diensten.Artikel 7 Reparatie en garantie
7.1. Discoverygames geeft een garantie van 3 maanden op door Discoverygames uitgevoerde
en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij anders op de
website van Discoverygames staat vermeld.
7.2. De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na
reparatie niet blijkt te functioneren.
7.3. Aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.
7.4. Op het vervangen van accu's wordt geen garantie verleend, noch worden de
vervangen accu's bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel door Discoverygames teruggenomen.
7.5. De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om
de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. Discoverygames is niet
verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van
voornoemde codes en wachtwoorden.
7.6. Discoverygames behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen terug te zetten.
7.7. Discoverygames is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens. .
7.8. Barsten in het scherm en/of LCD vallen niet onder de garantie periode van 3 maanden.Artikel 8. Conformiteit
8.1. Discoverygames zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de
geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen
beoogde resultaat, zullen de Klant en Discoverygames in overleg treden om het geleverde alsnog
aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
8.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1, zullen de kosten voor het meerwerk als
bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Discoverygames worden
gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van Discoverygames aannemelijk kan
maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering
van de overeenkomst aan de kant van Discoverygames .
8.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Discoverygames te leveren
Diensten en/of Producten voor rekening komt van Discoverygames , heeft de Klant geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in
deze voorwaarden.Artikel 9. Betaling
9.1. Indien Discoverygames de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de Klant het
verschuldigde bedrag direct aan Discoverygames te betalen op het moment dat de Klant de hem
toebehorende zaken komt afhalen, of de klant een melding heeft ontvangen dat de
betaling voldaan moet worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen
Discoverygames en de Klant.
9.2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9.1 een nadere betalingstermijn
worden opgegeven door Discoverygames is het onderstaande van toepassing.
9.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege
in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
9.4. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd
met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement
wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien
deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.Artikel 10. Overmacht
10.1. Discoverygames is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de
Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. Discoverygames kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van
zestig (60) dagen, is zowel de Klant als Discoverygames gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij
geleden schade.
10.3. Discoverygames is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur in artikel 1.4
voortkomend uit overmachtssituaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand,
overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
10.4. Discoverygames is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van
eventuele schade als omschreven in artikel 10.3. De door de verzekering aan Discoverygames uit
te keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant in finale kwijting worden vergoed.
In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van de
apparatuur in kwestie, met een maximum van €400,00. In geen geval levert Discoverygames
vervangende apparatuur.Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Iedere overeenkomst tussen Discoverygames en de Klant is te typeren als een
inspanningsovereenkomst. Discoverygames kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor niet behaalde resultaten.
11.2. Inspanning, dienstverlening en aansprakelijkheid vangen aan bij ontvangst ten kantore
van Discoverygames en eindigen op het moment dat de apparatuur in artikel 1.4 wordt
overgedragen aan de klant of expediteur ten kantore van Discoverygames .
11.3. Indien Discoverygames onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt
gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Discoverygames beperkt tot maximaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is Discoverygames dan alleen aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
11.4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
11.4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Discoverygames
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Discoverygames toegerekend
kunnen worden;
11.4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in dit artikel.
11.5. Discoverygames sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door
het gebruik van door Discoverygames geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van
situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Discoverygames .
11.6. Discoverygames is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan
door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Discoverygames partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing.
12.2. De Klant en Discoverygames zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Copyright 2015 Discoverygames